Chen’s alliance

Chen Shui-bian’s One Country One Side Alliance won 30 of 37 city council races.  That’s pretty good.

 

OSOCA City Council candidates

district Name name party Win
Taipei 1 陳碧峰 Chen Bifeng DPP Y
Taipei 2 江志銘 Jiang Zhiming DPP Y
Taipei 3 許家蓓 Xu Jiabei DPP  
Taipei 5 童仲彥 Tong Zhongyan DPP Y
Taipei 6 柯景昇 Ke Jingsheng DPP  
Xinbei 3 陳啟能 Chen Qineng DPP Y
Xinbei 4 王淑慧 Wang Shuhui DPP Y
Xinbei 5 林秀惠 Lin Xiuhui DPP Y
Xinbei 6 許昭興 Xu Zhaoxing DPP Y
Xinbei 7 吳琪銘 Wu Qiming DPP Y
Xinbei 10 周雅玲 Zhou Yaling DPP Y
Taichung 3 劉淑蘭 Liu Shulan DPP  
Taichung 7 何文海 He Wenhai DPP Y
Taichung 10 江正吉 Jiang Zhengji DPP  
Taichung 11 邱素貞 Qiu Suzhen DPP Y
Taichung 13 劉錦和 Liu Jinhe DPP Y
Tainan 2 賴惠員 Lai Huiyuan DPP Y
Tainan 4 郭秀珠 Guo Xiuzhu IND Y
Tainan 5 陳朝來 Chen Chaolai DPP Y
Tainan 7 林志聰 Lin Zhicong DPP Y
Tainan 8 王峻潭 Wang Juntan DPP Y
Tainan 9 施重男 Shi Chongnan IND Y
Tainan 10 黃永田 Huang Yongtian IND  
Tainan 11 唐碧娥 Tang Bi’e DPP Y
Tainan 12 邱莉莉 Qiu Lili DPP Y
Tainan 13 李文正 Li Wenzheng DPP Y
Tainan 14 王定宇 Wang Dingyu DPP Y
Tainan 16 曾王雅雲 Zeng Wang Yayun DPP Y
Kaohsiung 1 鍾盛有 Zhong Shengyou IND  
Kaohsiung 2 張文瑞 Zhang Wenrui DPP Y
Kaohsiung 3 陳政聞 Chen Zhengwen DPP Y
Kaohsiung 4 黃昭星 Huang Zhaoxing DPP  
Kaohsiung 5 林芳如 Lin Fangru DPP Y
Kaohsiung 7 鄭新助 Zheng Xinzhu IND Y
Kaohsiung 9 陳慧文 Chen Huiwen DPP Y
Kaohsiung 10 陳致中 Chen Zhizhong IND Y
Kaohsiung 11 韓賜村 Han Sicun DPP Y

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: